Algemene Voorwaarden Finddle

VOF Finddle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83209204 en is gevestigd aan Raad van Europalaan 41, 2625 PA te Delft.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Finddle.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: het werven van personeel t.b.v. Opdrachtgever, (leadgeneration), marketing diensten, het schrijven van teksten, het vervaardigen van designs alsmede het aanbieden en geven van een (online) cursus c.q. training op gebied van werving van personeel.

6. Finddle: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Finddle heeft aangesteld, projecten aan Finddle heeft verleend voor Diensten die door Finddle worden uitgevoerd, of waaraan Finddle een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Finddle, alsmede voorstellen van Finddle voor Diensten die door Finddle aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Finddle waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Finddle, elke Overeenkomst tussen Finddle en Opdrachtgever en op elke dienst die door Finddle wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Finddle aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Finddle is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Finddle niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Finddle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Finddle is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Finddle het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Finddle gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Ook kan Finddle niet aansprakelijk worden gesteld als er wijzigingen door Meta worden doorgevoerd.

4. Aanbiedingen, prijsafspraken of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Finddle zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Finddle heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Finddle te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel een akkoord heeft gegeven via telefoon en niet binnen 1 week bezwaar heeft gemaakt op de bevestigingsmail die naar aanleiding hiervan is gestuurd.

2. Finddle heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Finddle is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Finddle wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Finddle wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Finddle is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. In geval van een cursus is Opdrachtgever slechts gerechtigd om de cursus kosteloos binnen 14 dagen na aanvang van de cursus te herroepen, mits Opdrachtgever aantoonbaar niet meer dan 7% van de cursus heeft gevolgd.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Finddle van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Finddle kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Finddle ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Finddle tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Finddle is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Finddle kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Finddle nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Finddle zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Finddle staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Finddle de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Finddle aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Finddle heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Finddle niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Finddle, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Finddle is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Finddle Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Finddle aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Finddle of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Finddle recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Finddle verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Finddle niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Finddle is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Finddle verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Finddle voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Finddle kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Finddle gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Finddle.


Artikel 8 – Adviezen

1. Finddle kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Finddle de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Finddle verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Finddle verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Finddle wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Finddle gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Finddle kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal Finddle schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Leadgeneration

1. Indien Finddle ten behoeve van Opdrachtgever leads aanlevert, is Finddle op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde leads, of het wel of niet aangenomen worden van deze leads bij Opdrachtgever.

2. Nimmer is Finddle verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van informatie, ten gevolge waarvan Finddle niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

3. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze Leads te wijzigen, verwijderen, versleutelen of te gebruiken voor eigen doeleinden.

4. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle door Finddle gestelde aanleverspecificaties, bij gebreke waarvan  geen (tijdige) aanvang kan maken met de uitvoering van haar dienstverlening.

5. De geworven leads door Finddle zijn in eigendom van Finddle. Opdrachtgever krijg het mede-gebruikers recht op de leads. Finddle mag deze leads dus nu of in de toekomst gebruiken voor commerciële doeleinden of het helpen in hun loopbaan, uiteraard met wederzijdse goedkeuring van de leads.

Artikel 10 – Copywriting vacature

1. Indien overeengekomen, kan Finddle ten behoeve van Opdrachtgever teksten schrijven.

2. Opdrachtgever zal Finddle schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden de functieomschrijving  en unique selling points verstrekken.

3. Het schrijven van teksten is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de copywriting, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de schrijfstijl en aanpak van Finddle. Finddle is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen en eisen van Opdrachtgever.

4. Finddle is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar geschreven tekst wordt gepubliceerd.

5. Finddle is gerechtigd de door haar geschreven teksten onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan. Finddle is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade voortvloeiend uit vertraging

6. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de teksten blijven bij Finddle, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan. Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op het door Finddle gerealiseerde werk, wordt aangesloten bij artikel 22 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 – Ontwikkelen van vacatureposters

1. Indien overeengekomen, kan Finddle ten behoeve van Opdrachtgever de vacatureposters opstellen.

2. Opdrachtgever zal Finddle schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden de benodigdheden verstrekken zoals foto’s en overige zaken die Finddle nodig heeft.

3. Het maken van de vacatureposters is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de dienstverlening, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de stijl en aanpak van Finddle. Finddle is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen en eisen van Opdrachtgever.

4. Finddle is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar gemaakt design wordt gepubliceerd.

5. Finddle is gerechtigd de door haar gemaakte designs onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan. Finddle is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade voortvloeiend uit vertraging

6. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Finddle wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

7. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de designs blijven bij Finddle, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan. Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op het door Finddle gerealiseerde werk, wordt aangesloten bij artikel 22 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 – Plaatsing vacature

1. Finddle zal de door Opdrachtgever aangeleverde vacature op de overeengekomen wijze plaatsen op het social media kanaal van Finddle.

2. De overeengekomen plaatsingsdatum is een indicatie en betreft nimmer een fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.

3. Finddle heeft te allen tijde het recht om de vacature niet te plaatsen, indien:

– de inhoud van de vacature naar het uitsluitende oordeel van Finddle in strijd is met de inhoud van deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving;

– de informatiedrager waarop de informatie wordt aangeleverd defect of onbruikbaar is, of het de informatie zelf niet geschikt is om te plaatsen;

– bij het plaatsen van de vacature technische problemen optreden;

– de vacature naar het uitsluitende oordeel van Finddle niet past bij de aard en de omvang van andere vacatures in het betreffende medium;

4. Finddle is niet verantwoordelijk voor het al dan niet succesvol zijn van de vacature van Opdrachtgever, noch voor het daadwerkelijke bereik van de vacature.

Artikel 13 – Social media campagnes

1. Finddle garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van diensten. Finddle past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Finddle hierover toezeggingen doen doch zal Finddle zich inspannen.

2. Indien Finddle ten behoeve van Opdrachtgever social media campagnes/ads opzet, wordt het budget door Finddle bepaald. 

3. Alle campagnes ontwikkeld door Finddle blijven eigendom van Finddle en kunnen op verzoek van Opdrachtgever overgedragen worden, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter (en overige partijen). Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Finddle. Finddle zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.

5.  Opdrachtgever kan niet zelf tussentijds wijzigingen aanbrengen aan de campagnes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door finddle. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen grond voor aansprakelijkheid van Finddle.

Artikel 14 – Online cursus

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Finddle een ‘doe-het-zelf-traject’ cursus verzorgen voor Opdrachtgever. De inhoud bevat onbeperkt toegang tot de E-learning omgeving. Drie één op één sessies met een job marketing specialist van Finddle om de kennis te implementeren en 1 jaar lang toegang tot de besloten community en een directe whatsapp verbinding om je vragen te stellen.

2. De E-learning is online en de één op één sessies ook. De Opdrachtgever is verplicht in het kader hiervan zelf te zorgen voor de benodigde faciliteiten zoals internetverbinding en laptop.

3. De aanschaf van een cursus is bestemd voor 1 persoon binnen de organisatie. Indien de inhoud van de online cursus wordt gedeeld met meerdere personen in de organisatie, zonder vooraf expliciete goedkeuring van Finddle, behoud Finddle het recht om de cursusprijs maal het aantal personen dat onrechtmatig toegang heeft tot de cursus, aanvullend in rekening te brengen.

4. De inhoud van de door Finddle aangeboden cursus en de gedurende de cursus verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Finddle de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. 

5. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de Opdrachtgever en is nimmer garantie tot succes en/of een toename van leads.

6. Finddle is niet verantwoordelijk voor de problemen van Opdrachtgever die voorkomen bij het business model.

Artikel 15 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Finddle is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Finddle, Finddle een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 16 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Finddle voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. 

3. Opdrachtgever dient het volledige bedrag vooraf, en uiterlijk binnen 14 dagen, te betalen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Finddle. Met andere woorden: Uiterlijk binnen 14 dagen en voordat campagnes online gaan of voordat er toegang wordt gegeven tot de cursus inhoud. Wordt er niet betaald, wordt de campagne niet online gezet, maar worden overige tot dan toe gemaakte kosten wel in rekening gebracht.

4. Finddle is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

5. Bij niet lopende opdrachten en overeenkomsten behoud Opdrachtnemer het recht om prijzen aan te passen. 

6. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 – Betalingsbeleid en verplichting

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Finddle zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Finddle meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

1. Finddle gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Finddle de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Finddle verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Finddle tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Finddle op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

1. Finddle heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Finddle gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Finddle is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Finddle is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Finddle te vergoeden voor elk financieel verlies dat Finddle lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 20 – Overmacht

1. Finddle is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Finddle wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Finddle, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Finddle zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Finddle of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Finddle buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Finddle is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Finddle alleen geacht te bestaan indien Finddle dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Finddle, is Finddle uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Finddle binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Finddle deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Finddle in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door Finddle leidt tot aansprakelijkheid van Finddle, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Finddle. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Finddle sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Finddle is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Finddle voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Finddle geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Finddle.

6. Enige door Finddle opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Finddle.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Finddle is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Finddle opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Finddle. Finddle is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Finddle nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Finddle haar eigen advies.

9. Finddle staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Finddle verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. In geen geval is Finddle aansprakelijk indien de door haar geselecteerde leads niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Finddle vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Finddle binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Finddle.

Artikel 22 – Geheimhouding

1. Finddle en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Finddle bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Finddle is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Finddle opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Finddle steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Finddle op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Finddle zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Finddle niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Finddle aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Finddle vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Finddle vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Finddle is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Finddle en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 23 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Finddle waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle cursusmateriaal, cursus video’s, ontwerpen, teksten, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Finddle en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Finddle worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Finddle gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Finddle rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Finddle. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Finddle opgeleverde zaken, dient Finddle expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Finddle rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Finddle, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, tot een maximum van €2.500,-.


Artikel 24 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Finddle verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Finddle zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Finddle van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Finddle voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Finddle voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Finddle verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 26 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Finddle of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@Finddle.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Finddle de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Finddle zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Finddle en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Finddle heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Finddle en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Delft, 2 November 2022 (Laatste update)

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Laat je email of telefoonnummer achter. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.